logo kolor

 

„Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”

 

W dniu 3 listopada 2021 r. Miasto Słupsk jako Lider projektu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 3, Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Zgodnie z zapisami ww. umowy projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk – Lidera Projektu i Parterów: Gminę Słupsk, Gminę Kobylnica, Centrum Sportów Wodnych "OPTY Ustka" w Ustce i Fundację Inicjatyw Niekonwencjonalnych "Sub ventum".

W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 870 uczniów oraz 95 nauczycieli szkół podstawowych z terenu M. Słupska (SP 9, SP 8 i SP 4) oraz gminy Słupsk (SP w Bierkowie) i Kobylnica (SP: w Kobylnicy, Kwakowie, Kończewie, Słonowicach i w Sycewicach).

Projekt zakłada następujące działania:

1. Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci: warsztaty szkutnicze prowadzone metodą projektu pn. Młody konstruktor - budowanie łodzi, szkolne Koła Edukacji Morskiej pracujące metodą projektu prowadzone przez nauczycieli danej szkoły, praktyczne zajęcia żeglarskie na Stawku Łabędzim oraz niecce Parku Wodnego Trzy Fale, zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujące m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji, zajęcia pozalekcyjne wykorzystujące słownictwo angielskie w edukacji morsko – żeglarskiej.

2. Preorientacja zawodowa uczniów w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania pozalekcyjne z przedstawicielami zawodów związanych z morzem).

3. Praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim.

4. Obozy żeglarskie nad jeziorem w woj. pomorskim, teoretyczne i praktyczne zajęcia żeglarskie na wodzie z profesjonalnymi instruktorami.

5. Wyjazdy edukacyjne i wycieczki krajowe (do Przewłoki, Parku Rekreacyjno - Edukacyjnego Sea Park Sarbsk, Narodowego Muzeum Morskie w Gdańsku, Oceanarium w Gdyni, Dar Pomorza Gdańsk).

6. Szkolne festyny/pikniki z elementami edukacji morskiej.

7. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć żeglarskich: Szkolenie pn. Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej, szkolenie w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego, szkolenia w zakresie umiejętności sternika motorowodnego, kurs na nauczyciela żeglarstwa.

8. Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych.

9. Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach z różnych przedmiotów, warsztaty pn. Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej, warsztaty z zakresu nawigacji: matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej, klasyczne i nieklasyczne metody określania pozycji, wykorzystanie narzędzi nawigacyjnych i publikacji nautycznych do realizacji zajęć z geografii, matematyki, przyrody i techniki.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach pracy z uczniem oraz kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów w ramach realizacji podstaw programowych, podniesienie kompetencji matematycznych i cyfrowych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, poprawa jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wartość projektu wynosi 1.344.678,13 zł (w tym koszty bezpośrednie 1.120.565,11 zł), dofinansowanie z EFS w ramach RPO WP 2014-2020 oraz z budżetu państwa w wysokości 95% - 1.277.444,22 zł, wkład własny 67.233,91 zł.

Realizacja projektu zaplanowana została na lata 2021-2023.