kolorowe logo

 

Zad.1 Zajęcia pozalekcyjne z edukacji morskiej i żeglarskiej

· Warsztaty szkutnicze "Młody konstruktor" - budowanie łodzi. Praca metodą projektu.

Warsztaty będą rozwijać kompetencje kluczowe uczniów min. konstruowania jednostek pływających do wykorzystania w praktycznych zajęciach żeglarskich na wodzie. Ich praca warsztatowa – to zbudowanie od podstaw łódki gotowej do zwodowania - podsumowanie i prezentacja projektu.

· Praktyczne zajęcia żeglarskich na Stawku Łabędzim, akwaparku Trzy Fale w ramach Międzyszkolnego Klubu Żeglarskiego OMEGA 9

Zajęcia praktyczne - zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu żeglarstwa (pojęcia związane z nazwami wiatrów, podstawowe prace bosmańskie).

· Szkolne Koła Edukacji Morskiej pracujące metodą projektu (zajęcia pozalekcyjne)

Zajęcia pozalekcyjne metodą projektu. Uczniowie nabędą zdolności i umiejętności poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji oraz ich wykorzystywania. Nabyte umiejętności wykorzystane będą do tworzenia, prezentowania i rozumienia złożonych informacji, a także zdolność docierania do usług w Internecie.

· Zajęcia pozalekcyjne z nawigacji na mapie morskiej przygotowujących m.in. do udziału w Pomorskim Konkursie o Tytuł Mistrza Nawigacji

Zajęcia pozalekcyjne. Poprzez praktyczne zajęcia związane z edukacją morską nastąpi rozwój kompetencji matematycznych i naukowo - technicznych, przyczyni się to także do wzrostu samodzielności myślenia i działania poprzez motywację do uczenia się.

· Morskie klimaty w języku angielskim – zajęcia wykorzystujące słownictwo angielskie w edukacji morsko – żeglarskiej

Zajęcia pozalekcyjne. Na zajęciach uczniowie nabędą podstawową wiedzę i nazewnictwo (zarówno w języku polskim i angielskim) związane z morzem. Zajęcia prowadzone metodą projektu.

Zad.2 Doradztwo zawodowe

· Preorientacja zawodowa w zakresie zawodów związanych z morzem (spotkania z przedstawicielami zawodów związanych z morzem)

Doradztwo zawodowe.Uczniowie zdobędą podstawową wiedzę dotyczącą zawodów ściśle powiązanych z nadmorskim położeniem regionu. Nabędą również: kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zad.3 Zajęcia żeglarskie

3.1 Organizacja praktycznych zajęć żeglarskich w porcie m. Ustka oraz na Morzu Bałtyckim

Organizacja zajęć żeglarskich na wodzie dla uczniów szkół objętych projektem, ilość godzin wsparcia na ucznia 20 h. Poprzez udział w Praktycznych warsztatach żeglarskich uczniowie nabędą wiedzę z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, a także ratownictwa wodnego. Nauka praktycznego żeglarstwa na łodziach typu Optymist oraz DZ, przygotowania łódki do zejścia na wodę, poznawanie technicznego nazewnictwa poszczególnych elementów łodzi. Nauka pracy z wiatrem, balastowania, zasad regatowych, flag komunikacyjnych używanych w żeglarstwie. Dzieci zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia i sterowania żaglówką, jej obsługi, pływanie rekreacyjnego jak również zasad rywalizacji w regatach. Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia obejmujące zasady bezpieczeństwa na wodzie jak i na lądzie. Przekazana zostanie wiedza z zakresu postawy fair play jak również nauka zasad „zdrowej rywalizacji” oraz współpracy na wodzie-rozwój kompetencji personalnych, Zaszczepienie pasji do żeglarstwa. Dzieci podczas zajęć praktycznych nabędą kompetencje kluczowe tj. -kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, - kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie, Łodzie typy Optimist są łodziami jednoosobowymi, dlatego do zabezpieczenia szkolenia dzieci zastosowane będą pontony asekuracyjne, tzw. riby, na których trenerzy będą pływać w czasie zajęć. Pontony te wyposażone są w silniki zaburtowe pozwalające na szybką reakcję w przypadku zagrożenia. Zajęcia na łodziach Opimist prowadzone będą w awanporcie, co znacznie ograniczy czynniki atmosferyczne i pozwoli kontrolować grupę w stopniu wymaganym dla początkujących uczestników. W miarę nabywania umiejętności, trener zdecyduje czy grupa posiada wystarczające umiejętności do wyjścia z awanportu. Każde zajęcia zabezpieczane będą przez dwóch trenerów pływających na pontonach wraz z trenującymi dziećmi. Każdy z nich posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniu dzieci, uprawnienia i licencje instruktora oraz ratownika wodnego. Zgodnie z wymogami, grupa przypadająca na 1 trenera nie będzie liczyła więcej niż 10 uczestników. Każdy uczestnik będzie wyposażony w kamizelkę zapewniającą bezpieczeństwo na i w wodzie.

Zad.4 Obozy żeglarskie

4.1 Organizacja obozów żeglarskich

Organizacja obozów żeglarskich, liczba dni wsparcia na ucznia - 5 dni .W czasie obozu odbywać się będą zajęcia teoretyczne jak i praktyczne pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów. Zajęcia z żeglowania będą odbywać się przez 5 dni po 6 h dziennie. Uczestnicy

zdobędą wiedzę m.in. na temat: sprzętu ratowniczego, reguł bezpieczeństwa na wodzie, wiązania węzłów, budowie jachtu, teorii żeglowania, podstawach nawigacji morskiej oraz prac bosmańskich. Uczestnicy będą spędzać dni żeglując, ucząc się sterowania i obsługi żaglówek, rozpoznawania kursów względem wiatru. Wieczorem młodzi żeglarze będą spędzać czas na żeglarskich opowieściach i szantach przy ognisku. Wzmocnienie, rozwinięcie kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencji obywatelskich, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez praktyczną edukację żeglarską -kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, - kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie

Zad.5 Wyjazdy edukacyjne

· Wyjazd do Przewłoki na warsztaty edukacyjne z zakresu fauny i flory Bałtyku oraz pracy rybaka zorganizowane przez Słowińską Grupę Rybacką.

Warsztaty w Przewłoce, liczba godzin wsparcia na ucznia 5 h. Poprzez udział w warsztatach edukacyjnych uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności konieczne przy kształtowaniu zdolności konstruktywnego porozumiewania się i wykorzystania posiadanej wiedzy podczas rozwiązywania różnorodnych problemów w ramach questingu edukacyjnego i ugruntowania pomorskiej tożsamości.

· Wycieczki krajowe: Park Rekreacyjno-Edukacyjny Sea Park Sarbsk

Wyjazd edukacyjny do Parku Rekreacyjnego i Sea Parku. Poprzez udział w wycieczkach wspierających edukację morską uczniowie rozwiną zainteresowania nadmorską fauną i florą. Zaciśnięcie więzi partnerskich między uczestnikami projektu. Nabędą - kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, - kompetencje obywatelskie, - kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, - kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

· Wycieczki krajowe: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Udział w lekcji muzealnej, której tematyka związana jest z działalnością człowieka na morzu – na przykład słynnymi żeglarzami i rejsami, statkami i okrętami, archeologią podwodną, historią Gdańska.

Zad.6 Festyny/pikniki żeglarskie

· Naukowe Pikniki Żeglarskie wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych – Słupsk, Bierkowo, Kobylnica

Organizacja Naukowych Pikników Żeglarskich wraz ze szkoleniem na temat bezpieczeństwa i zachowania się na akwenach wodnych śródlądowych.

· Szkolne Pikniki Naukowe z elementami edukacji morskiej- organizator SP4

Organizacja szkolnych pikników naukowych. Dzięki wspólnej organizacji Szkolnego Pikniku Naukowego wzrośnie wśród uczniów, ich rodziców i nauczycieli świadomość lokalnej odpowiedzialności za podejmowane działania. Utrwali się przekonanie, że wszyscy, poprzez

zaangażowanie we wspólne inicjatywy, mamy wpływ na kształtowanie naszej lokalnej tożsamości, a co za tym idzie mamy bezpośredni wpływ na życie szkoły i lokalnej społeczności. Na piknikach będzie możliwość zaprezentowania przez uczniów biorących udział w projekcie własnych prac, dokonań, podzielenia się zdobytą na wszelkich zajęciach wiedzą. Wsparcie podejmowanej inicjatywy przez szkoły w zakresie żeglarstwa poprzez prezentację przez zawodników regatowych działalności klubu CSW Opty Ustka. Uczniowie nabędą: kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Zad. 7 Przygotowanie do pracy metodą projektu

· Udział nauczycieli w szkoleniu „Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej „

Udział nauczycieli w szkoleniu” Metoda projektu edukacyjnego na zajęciach z zakresu edukacji morskiej”, z wykorzystaniem TIK, liczba godzin wsparci na nauczyciela 5 h Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu również z wdrożeniem do zajęć ogólnodostępnych narzędzi dysku Google, planowania pracy, wyszukiwania i wykorzystania informacji na zajęciach z uczniem, korzystania, korzystania z potencjału TIK nie tylko jako instrumentu poszerzającego wachlarz metod kształcenia, ale i zdobywania wiedzy do zagadnień związanych z projektem; wykorzystanie platform edukacyjnych do indywidualizacji procesu nauczania; wykorzystania metod aktywizujących uczniów, takich jak

Zad.8 Przygotowanie do prowadzenia zajęć żeglarskich

8.1 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego

Szkolenia w zakresie umiejętności żeglarza jachtowego. Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej.

8.2 Szkolenia dla nauczycieli w zakresie umiejętności sternika motorowodnego

Szkolenia w zakresie umiejętności sternika motorowodnego. Podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej w zakresie wiedzy i umiejętności przekazywanych uczniom w ramach edukacji morskiej i żeglarskiej.

8.3 Kurs na nauczyciela żeglarstwa (kurs dla nauczycieli)

Kurs na nauczyciela żeglarstwa. Przygotowanie kadry do prowadzenia praktycznych zajęć żeglarskich z uczniami na posiadanym sprzęcie (łódki Optymist) w ramach kół żeglarskich - także po zakończeniu projektu.

Zad.9 Inne formy wsparcia dla nauczycieli

· Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. “Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych"

Udział nauczycieli w zajęciach Sieci współpracy i samokształcenia pn. „Edukacja morska w kreatywnym kształtowaniu kompetencji kluczowych”. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach pracy z uczniem oraz kształtowania kompetencji kluczowych w zakresie prowadzenia zajęć edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów, wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie pracy dysku Google w ramach wymiany doświadczeń, gromadzenia materiałów dydaktycznych oraz wykorzystania narzędzi pracy zdalnej do pracy w sieci;

podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z zasobów świata cyfrowego i wykorzystania go podczas zajęć; wykorzystanie platform edukacyjnych do indywidualizacji procesu nauczania.

· Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów.

Szkolenia nauczycieli pod kątem wdrażania edukacji morskiej na lekcjach różnych przedmiotów. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkół pracujących w ramach koncepcji - poszerzony zakres wiedzy, która będzie wykorzystywana przez kolejne lata w pracy z uczniem również w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjnej w procesie nauczania w celu podniesienia atrakcyjności zajęć i motywacji uczniów

· Udział nauczycieli w warsztatach “Kompetencje naukowo techniczne w edukacji morskiej”

Warsztaty pn. „Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej”. Wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pracy metodą projektu.

· Warsztaty z zakresu nawigacji na różnych przedmiotach

Udział w warsztatach: - matematyczne zabawy nawigacyjne na mapie morskiej - klasyczne i nieklasyczne metody określania pozycji - wykorzystanie narzędzi nawigacyjnych i publikacji nautycznych do realizacji zajęć z geografii, matematyki, przyrody i techniki z -wykorzystanie narzędzi TIK. Poprzez praktyczne zajęcia związane z edukacją morską nastąpi rozwój kompetencji matematycznych i naukowo - technicznych, przyczyni się to także do wzrostu samodzielności myślenia i działania poprzez motywację do uczenia się wynikającą z udziału w konkursie, wykorzystania narzędzi TIK wspierających pracę z uczniem (korzystanie z zasobów świata cyfrowego i wykorzystanie go podczas zajęć tworzenia cyfrowych zasobów edukacyjnych.