Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku

im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckego

 


 

 

Przewodniczący Rady

Rodziców:

 

Agnieszka Kujawa

Z-ca Przewodniczącego Rady Rodziców:

Iwona Walasik

Sekretarz Rady Rodziców:

Agnieszka Fecko

Skarbnik Rady Rodziców:

Iwona Wauter

 

Pozostali członkowie Rady Rodziców:

 

Ewa Ignatowicz, Beata Szynkaruk, Monika Mąsior, Anna Obłąk

 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 

Natalia Setna, Justyna Kulig

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI PRZYSZPITALNYMI NR 9 W SŁUPSKU

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

I. Podstawa prawna                                § 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdr.por. S.Hryniewieckiego w Słupsku
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 ze zm.);z 2007 r nr 42 ,poz 273 i nr 80, poz 542

II. Zakres, cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

 1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
 2. zapewnienia współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 3. współdziałania z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w stałym polepszaniu procesu wychowania i funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
 4. organizowania rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły.
 5. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną :
 • program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia, oraz potrzeb danego środowiska;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 3

Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

§ 4

Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie:

 1. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,
 2. organizacji prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
 3. wspierania rozwoju kulturalno – artystycznego uczniów.
 4. gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

§ 5

Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych, reprezentuje opinie związane z pracą szkoły.

§ 6

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły. Jej członkowie pełnią funkcje honorowo.

§ 7

Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoja działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 8

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 9

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych z imprez organizowanych przez radę oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.

§ 10

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

III. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

§ 11

Podstawową komórką Rady Rodziców w szkole jest Klasowa Rada Rodziców, w której skład wchodzą minimum trzy osoby ("trójka klasowa rodziców"), wybierane w głosowaniu na ogólnym zebraniu klasowym rodziców oraz wychowawcy klasy.

§ 12


Z początkiem roku szkolnego dokonuje się wyborów rady rodziców w klasach . Klasowa Rada Rodziców wybiera, ze swojego grona przedstawiciela, który wchodzi w skład Szkolnej Rady Rodziców.

§ 13

Z Rady Rodziców wyłoniona jest Komisja Rewizyjna w składzie co najmniej dwóch osób.

IV. Organizacja pracy i zasady działania Rady Rodziców

§ 14


Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady Rodziców wybrany na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców
 • zwoływanie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców
 • nadzorowanie realizacji uchwał
 • nadzorowanie realizacji planu finansowego
 • podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców
 • współpraca z organami szkoły

Do zadań sekretarza Zarządu Rady Rodziców należy:

 • sporządzanie protokołów zebrań
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz archiwum.

Do zadań skarbnika należy:

 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców
 • nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej

§ 15

Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców wykonuje jej uchwały oraz prowadzi prace bieżące( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców i zebrań, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

§ 16


Zebrania Rady Rodziców Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 17

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców Szkoły przechowywana jest w kancelarii szkoły.
Uchwały z posiedzeń Rady Rodziców są protokołowane, za protokołowanie odpowiada sekretarz.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266