Regulamin Miedzyszkolnego

Klubu Żeglarskiego „Ω 9”

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsku

§ 1

Nazwa, siedziba, symbole

§  Organizacja nosi nazwę: MIEDZYSZKOLNY KLUB ŻEGLARSKI „Ω 9”, zwany dalej Klubem.

§  Siedziba Klubu: Szkoła Podstawowa nr 9 im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckiego w Słupsku, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk.

§  Klub działa w strukturze SP nr 9 w Słupsku jako koło zajęć pozalekcyjnych.

§  Symbolem Klubu jest:

-       logo z literą „Ω” i wkomponowanym w nią logotypem i nazwą SP nr 9
w Słupsku,

§ 2

Cel działania

§  Prowadzenie szeroko rozumianej działalności żeglarskiej w różnych formach,

§  Działanie na rzecz upowszechniania wychowania morskiego oraz promocji kultury marynistycznej wśród uczniów i osób dorosłych,

§  Prowadzenie szkoleń żeglarskich dla uczniów i osób dorosłych,

§  Organizowanie żeglarskich zajęć teoretycznych i na wodzie,

§  Organizowanie „błękitnych szkół” dla uczniów i innych wyjazdów żeglarskich, w tym imprez integracyjnych,

§  Uczestniczenie w imprezach morsko-żeglarskich,

§  Współpraca z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, lokalnym samorządem oraz innymi osobami, działającymi na rzecz Klubu.

§ 3

Struktura Organizacyjna Klubu

1.     Władzami Klubu są:

§  Dyrektor SP nr 9 w Słupsku

§  Komandor Klubu

§  Opiekunowie kół

2.     Członkowie UKŻ „Ω 9” dzielą się na:

a) zwyczajnych

b) wspierających

ad a)

§  Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie słupskich szkół, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

§  Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych – rodziców bądź opiekunów prawnych.  

§  Kandydaci na członków zwyczajnych – uczniowie – muszą mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym złożenie deklaracji członkowskiej.

ad b)

§  członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne wspierające działalność Klubu i przyjęte przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji lub umowy.

§ 4

Do kompetencji władz Klubu należy:

§  określanie głównych kierunków działalności programowej,

§  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Klubu,

§  zatwierdzanie regulaminu Klubu.

§ 5

Członkowie Klubu mają obowiązek:

§  przestrzegać regulaminu Klubu, a także zasad etyki i przyjętych zwyczajów żeglarskich,

§  czynnie uczestniczyć w działalności Klubu i realizacji jego celów, dążyć do rozwijania i popularyzacji żeglarstwa i kultury morskiej.

§ 6

Członkowie Klubu mają prawo do:

  • uczestnictwie w zajęciach praktycznych i teoretycznych,
  • uczestnictwa w wyjazdach na „błękitne szkoły”,
  • udziału w imprezach żeglarsko-morskich,
  • reprezentowania Klubu w zawodach żeglarskich pod opieką instruktorów,
  • wykorzystywania infrastruktury sportowej oraz sprzętu żeglarsko-morskiego zgodnie z jego przeznaczeniem.

VII.        Członkostwo ustaje w przypadku:

§  dobrowolnego wystąpienie zgłoszonego na piśmie do władz Klubu,

§  skreślenia z listy członków decyzją władz Klubu w przypadku:umyślnego naruszenia postanowień regulaminu, niebrania udziału w działalności  klubu (zajęciach teoretycznych i praktycznych), działania na szkodę Klubu.

4.     Dowodem członkostwa jest legitymacja klubowa.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266