Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole
Podstawowej nr 9 w Słupsku
PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

1. Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon komórkowy. Wyjątek stanowią uczniowie przewlekle chorzy, którzy z powodu zażywanych lekarstw muszą mieć kontakt z rodzicem lub opiekunem.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas przerw.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież przyniesionego telefonu komórkowego czy sprzętu elektronicznego.

4. Uczeń może korzystać na lekcji z tabletu lub innego sprzętu elektronicznego za zgodą nauczyciela.

5. Zakaz korzystania z telefonów komórkowych obowiązuje także nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, posiedzeń rad pedagogicznych czy szkoleń.

6. Nie można fotografować, filmować, nagrywać nauczycieli, pracowników szkoły oraz uczniów bez ich wiedzy i zgody.

7. Nie wolno nagrywać czy w jakikolwiek inny sposób utrwalać przebiegu lekcji bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

8. Na sprawdzianach należy złożyć wyciszony telefon w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu.

9. W przypadku, kiedy uczeń nie stosuje się do powyższych zaleceń nauczyciel udziela uczniowi ustnego upomnienia i zawiadamia o tym fakcie rodzica lub opiekuna.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266