………………………………………….                  Słupsk, dn. …………………………

Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Deklaracja dotycząca woli uczestnictwa córki/syna w zajęciach z religii, etyki

w Szkole Podstawowej z nr 9 w Słupsku

Oświadczam, że moja córka/syn……………………………………………………………..                                                                   (Imię i nazwisko ucznia)

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia”*

będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „etyka”*

nie będzie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotu „religia” oraz „etyka”

*podkreślić właściwą odpowiedź

                                                                       ……...            …………………………………………

                                                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna

Uwaga: Deklaracja obowiązuje w okresie nauki dziecka w szkole. Zmianę deklaracji trzeba zgłosić na piśmie do wychowawcy klasy.

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

W związku z deklaracją braku uczestnictwa w zajęciach religii, etyki proszę o zwalnianie mojego dziecka z obecności w szkole w czasie religii, bądź etyki, jeżeli przypadają na pierwsze lub ostatnie godziny w planie. Jednocześnie oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za swoje dziecko w tym czasie. W przypadku, gdy w/w zajęcia odbywać się będą pomiędzy innymi zajęciami edukacyjnymi moje dziecko będzie znajdowało się pod opieką bibliotekarza lub w świetlicy.

                                                                       ………………………………………………

                                                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna

                                                                      

Deklaracja_ woli_etyka_religia   word