Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego w Szkole
Podstawowej nr 9 w Słupsku
PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół (Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz. 222)

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły, a także odpowiednim organom policji.
 3. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny. W czasie pobytu na terenie szkoły telefon i inne urządzenia mają być wyłączone i schowane do plecaka/torby), dotyczy to również słuchawek.
 4. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, pobytu w świetlicy.
 5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klas (w czasie przerw śródlekcyjnych).
 6. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą kierownika wycieczki oraz rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 7. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w toaletach szkolnych oraz przebieralniach.
 9. Wprowadza się zakaz używania telefonów komórkowych oraz innego sprzętu elektronicznego w bibliotece i czytelni szkolnej.
 10. Nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu

 1. Uczeń, który po raz pierwszy naruszy postanowienia niniejszego regulaminu, otrzymuje ustne upomnienie. Zostaje ono odnotowane przez nauczyciela, który go udzielił w e-dzienniku LIBRUS, w zakładce  UWAGI WYSŁANE DO RODZICÓW
 2. Uczeń, który po raz drugi naruszy postanowienie niniejszego regulaminu, otrzymuje ustne upomnienie. Zostaje ono odnotowane przez nauczyciela, który go udzielił w e-dzienniku LIBRUS, w zakładce UWAGI WYSŁANE DO RODZICÓW a także przyznanie punktów ujemnych
 3. W przypadku trzeciego naruszenia postanowień regulaminu, uczeń wyłącza telefon komórkowy/ smartfon/ urządzenie elektroniczne i deponuje je w sekretariacie szkolnym ( wypełnia sam druk depozytowy) Załącznik nr 1
 4. Zdeponowany w sekretariacie sprzęt, może odebrać rodzic lub opiekun prawny, legitymujący się dowodem osobistym lub paszportem.
 5. Odbierając telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne, rodzic lub prawny opiekun ucznia jest informowany o zakazie przynoszenia telefonu i innych urządzeń elektronicznych na teren szkoły przez 7 dni ( wzór oświadczenia w załączniku nr 2)
 6. Zapoznanie z postanowieniami regulaminu, uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem, złożonym na stosownym oświadczeniu
 7. Przestrzeganie postanowień regulaminu podlega ocenie i jest brane pod uwagę podczas wystawiania oceny z zachowania.
 8. Wszelkie przejawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy do sądu rodzinnego.

 

 

ZAŁĄCZNIK 1 do Regulaminu word

ZAŁĄCZNIK  2 Do regulaminu word