REGULAMIN WYCIECZKI
 1. Wycieczka przeznaczona jest dla uczniów klas 0 – III oraz IV – VIII szkoły podstawowej.
 2. Organizatorem wycieczki jest wychowawca klasy lub nauczyciel uczący w danej klasie.
 3. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki.
 4. Wycieczka przeznaczona jest dla grupy 45 osobowej.
 5. Do opieki nad uczniami wyznacza się 1 opiekuna na 15 osobową grupę dzieci.
 6. Środkiem transportu jest autokar.
 7. Kierownik zobowiązany jest do wypełnienia karty wycieczki i jej przestrzegania.
 8. Koszty wycieczki pokrywają w całości opiekunowie prawni uczniów.
 9. Wycieczka odbywa się zgodnie z dołączonym planem i celami.
 10. Biorą w niej udział uczniowie tylko za zgodą pisemną rodziców.
 11. Kierownik zobowiązany jest do zapoznania uczestników z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczek.
 12. Uczniowie, zabierając na wycieczkę wszelkie cenne rzeczy (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, urządzenia odtwarzające muzykę itp.) bierze je na własną odpowiedzialność.
 13. Rodzic, podpisując zgodę na wycieczkę, wyraża zgodę na przetwarzanie zdjęć z wizerunkiem swojego dziecka na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku.

REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien znać jej trasę i miejsce postoju.
 2. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie.
 3. Zgodnie z przepisami, ilość rowerzystów jadących w zwartej grupie, nie może przekraczać 15 (dwóch opiekunów na grupę 15-stoosobową- jeden z przodu kolumny, drugi na jej końcu).
 4. Odległość jadących kolumn rowerzystów powinna wynosić minimum 200 metrów.
 5. Niedopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, chyba że poruszają się w terenie niezabudowanym, a szerokość jezdni wynosi 6 metrów i nie zbliża się inny pojazd.
 6. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry, ale nie więcej niż 5.
 7. Grupę prowadzi kierownik, on dyktuje tempo jazdy, wybiera drogę i nie można go wyprzedzać.
 8. Osoby, które nie potrafią utrzymać jednakowego tempa jazdy, powinny jechać na końcu.
 9. Odpoczynki w trasie powinny występować po przejechaniu 10 -15 km (zależy od możliwości grupy).
 10.  Podczas podjazdu nie stosuje się jazdy w zwartej grupie, każdy pokonuje wzniesienie własnym tempem.
 11.  Cała grupa zbiera się na szczycie wzniesienia.
 12.  O zmęczeniu lub słabym samopoczuciu, każdy uczestnik powinien poinformować kierownika.
 13.  Podczas awarii roweru można wziąć go na hol, stosując mocny sznurek o długości 3- 4 m. Jednym końcem przywiązujemy go do ramy przy siodełku, roweru holującego, a drugi koniec należy okręcić o kierownicę roweru holowanego, aby odczepienie było jak najprostsze.
 14.  Holowania powinna dokonywać osoba silna, ale tylko przez kilka kilometrów, później powinna nastąpić zmiana.
 15.  Podczas jazdy w lesie należy zwrócić szczególną uwagę na gałęzie i wystające korzenie.
 16.  Należy unikać najazdu kołami na patyki, co może być powodem uszkodzenia szprych i błotników.
 17. Przed wjazdem do lasu należy ubrać się w bluzkę z długimi rękawami, założyć czapkę ze względu na kleszcze.
 18. Po stwierdzeniu usterki, nawet najmniejszej, należy zatrzymać się i ją usunąć w celu uniknięcia większej awarii. Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy.
 19. Każdy uczestnik zobowiązuje się posiadać sprawny rower z dodatkowym wyposażeniem: dzwonek, oświetlenie, odblaski, błotniki, zamknięcie, pompkę, narzędzia do naprawy roweru. itp.
 20.  Przed jazdą należy nasmarować i skontrolować rower poprzez dokręcenie wszystkich śrub i   nakrętek.
 21. Podczas postoju należy szanować przyrodę i pracę człowieka tzn. nie wolno śmiecić, niszczyć zieleni, płoszyć zwierząt. Należy dbać o czystość, ład i porządek w miejscu, w którym się przebywa.
 22. Każdy uczestnik stosownie zachowuje się w miejscach publicznych.
 23.  Nie wolno spożywać alkoholu ani innych środków mogących zagrozić zdrowiu, bezpieczeństwu jazdy czy życiu.
 24.  Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne dokumenty: legitymację szkolną, kartę rowerową.
 25.  Będąc ostatnim w szyku, należy ostrzegać jadących z przodu, o nadjeżdżających pojazdach.
 26. Uczestnik, zabierając na wycieczkę wszelkie cenne rzeczy (np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, urządzenia odtwarzające muzykę itp.) bierze je na własną odpowiedzialność.
 27. Po zakończeniu wycieczki, każdy uczestnik zobowiązany jest dotrzeć na miejsce, z którego wycieczka rozpoczęła się lub za pisemną zgodą rodziców, może udać się od razu do miejsca zamieszkania.

REGULAMIN PODCZAS PODRÓŻOWANIA

 1. Autokar wyjeżdża spod ustalonego miejsca, po uprzedniej kontroli technicznej, kontroli trzeźwości kierowcy, którą przeprowadzają służby do tego upoważnione.
 2. Zachowanie zasad bezpieczeństwa.
        Nie wolno:
 
        - zmieniać miejsc bez zgody opiekuna (uczestnicy wycieczki mają wyznaczone miejsca)

                - skakać, wstawać, biegać po autokarze oraz klękać na siedzeniach;

 •         - otwierać samowolnie okien, wychylać się;
 •         - pić i posiadać wszelkich używek (np.: papierosów, alkoholu, narkotyków, kawy).

     3. Przestrzeganie zasad higieny i porządku:

 •         - w środku lokomocji;
 •         - w trakcie zwiedzania
 •  

     4. Należy przestrzegać zasad dobrego zachowania – kultury osobistej.

     5. Każdy z uczestników odpowiada za swoje rzeczy.

     6. Bez wiedzy i pozwolenia opiekuna nie wolno oddalać się od grupy.

     7. Zawsze należy iść zwartą grupą.

     8. W razie złego samopoczucia uczestnik zgłasza opiekunowi.

     9. Podczas wycieczki opiekunowie starają się zająć miejsca w różnych częściach środka komunikacji.

    10. W trakcie postoju autokaru nie wolno:

 •          -  wychodzić na szosę;
 •          - zaśmiecać miejsca pobytu.

             11. Uczestnika obowiązuje odpowiedni na wycieczkę strój, uwzględniający warunk  pogodowe.

REGULAMIN SPOŻYWANIA POSIŁKÓW

 1. Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o przeciwwskazaniach żywieniowych uczestników wycieczki (dolegliwości, alergie pokarmowe).
 2. Uczestnicy wycieczki mogą spożywać posiłki i napoje podczas specjalnie organizowanych postojów.
 3. Zobowiązuje się rodziców do zaopatrzenia dzieci w suchy prowiant (niewskazane: chipsy, woda gazowana, słodycze).
 4. Ciepłe posiłki powinny być spożywane w przeznaczonych do tego miejscach, wybranych przez kierownika.
 5. Należy zadbać o pozostawienie po sobie porządku, w miejscu spożywania posiłku.

REGULAMIN MIEJSCA NOCLEGOWEGO

 1. Sprawdzenie bezpieczeństwa obiektu (okna, drzwi, toalety, itd.).
 2. Przypomnienie zasad BHP i obowiązującego regulaminu na terenie obiektu.
 3. Zakwaterowanie w pokojach.
 4. Ustalenie:
 •          - godzin ciszy nocnej i pobudki,
 •         - określonego czasu na toaletę,
 •         - dbałości o ład i porządek pokoi.

     5. Zakaz zamykania pokoi na noc.

     6. Informowanie opiekunów o wszelkich niepokojących zdarzeniach (np.: zdrowotnych).

           

W przypadku radykalnego naruszenia regulaminu, zawiadamia się jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do natychmiastowego odebrania dziecka  z wycieczki. W przypadku konieczności wezwania karetki, w związku z naruszeniem tego punktu regulaminu, kosztami obciążani są rodzice (prawni opiekunowie).