ŚWIETLICA SZKOLNA

czynna jest od poniedziałku do piątku,

w godzinach od 6.30 do 16.30.

Świetlica szkolna działa w oparciu o plan pracy zharmonizowany z planem dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Drodzy Rodzice!

 • Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej.
 • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 • Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz jego odbioru do godziny zakończenia zajęć.
 • Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu lub odebranie go przez osoby upoważnione. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.

 

Uprzejmie informujemy, iż dzieci mogą być odbierane z zajęć świetlicowych tylko przez rodziców bądź opiekunów prawnych i osoby upoważnione

Upoważnienia przez telefon nie będę brane pod uwagę.

Ze świetlicy korzystają uczniowie z klas młodszych i dzieci dojeżdżające. Świetlica obejmuje również swą opieką dzieci nie zapisane do świetlicy, które przebywają na terenie szkoły i nie mają lekcji lub innych zorganizowanych zajęć szkolnych, oczekujące na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i na zajęcia na pływalni, nie uczęszczające na katechezę, oraz uczniów, którzy przebywają w czasie tzw. zastępstw.

Praca pedagogiczna w świetlicy

 1. Rozwijanie zainteresowania wychowanków poprzez stosowanie aktywnych form i metod pracy.
 2. Doskonalenie sprawności poznawczych dzieci poprzez stwarzanie sytuacji aktywizujących myślenie w trakcie zabaw i różnego rodzaju zajęć.
 3. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania książką poprzez różne formy wspólnego poznania ich treści oraz zainteresowania przyrodnicze przez bezpośredni kontakt z przyrodą.
 4. Utrwalanie wiedzy nabywanej na lekcjach i kształtowanie umiejętności jej przekazywania przez organizowanie konkursów, quizów, rozwiązywanie krzyżówek, prowadzenie dyskusji, stwarzanie możliwości do wypowiadania się i prezentowania wiadomości.
 5. Stworzenie dzieciom warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce.
 6. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy.
 7. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami i pedagogiem szkolnym.

Oprócz programowych zajęć świetlicowych uczniowie mają także czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Dziennik elektroniczny

synergia logo

Bezpieczne wakacje

bezpieczne wakacje 180 150

dla niepodległej1a

Polub nas!

facebook

Konto Rady Rodziców

92 1140 2004 0000 3302 7634 5255

Zaloguj

SKO

IMG 2266