STANDARDY TWORZENIA PROTOKOLARZA Z ZEBRAŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ORAZ UCHWAŁ Z RAD PEDAGOGICZNYCH

 1. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół w formie wydrukowanej.

 2. Na stronie pierwszej protokołu umieszcza się pieczątkę szkoły, nazwę szkoły i logo, tytuł, datę i godzinę Rady Pedagogicznej:

Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej ………..…….. z dnia … godzina …”

(jakiej?)

oraz porządek posiedzenia Rady Pedagogicznej podawany przez przewodniczącego. Wzór strony pierwszej będzie zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

 1. Protokół dokumentuje się dwustronnie, każdą stronę protokołu numeruje się oraz parafuje przez protokolanta. W nagłówku zamieszcza się wpis: „Szkoła Podstawowa z nr 9 w Słupsku”.

 2. Na końcu protokołu umieszcza się zapis o liczbie stron:

Protokół zawiera …. stron”

 1. Przebieg obrad zapisuje się w punktach cyframi arabskimi, a szczegóły cyframi i literami.

 2. Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej podpisuje przewodniczący obrad i protokolant, a członkowie Rady Pedagogicznej zapoznają się z treścią protokołu i podpisują. Wykaz członków Rady Pedagogicznej do pobrania na stronie internetowej szkoły.

 3. Protokół sporządza się czytelnie, bez poprawek

 4. Układ strony protokołu przyjmuje następującą formę: marginesy 2,5 cm z każdej strony, czcionka 12 pkt. Times New Roman, wyjustowanie.

 5. Każdy protokół zamieszcza się w skoroszycie koloru niebieskiego (do pobrania w sekretariacie szkoły), a każdy skoroszyt w segregatorze na dany rok szkolny.

 6. Uchwały z Rad Pedagogicznych sporządza się w formie wydruku, na obu stronach kartki. W górnym lewym rogu stawiana jest pieczęć urzędowa Szkoły.

 7. Przewodniczący Rady Pedagogicznej podpisuje wydruk Uchwały i wpina się ją do skoroszytu, który znajdować się będzie w sekretariacie Szkoły.

 Słupsk, dnia 25 czerwca 2012 r.

 

Strona 1                    word  
Wykaz członków RP      

PROCEDURY ORGANIZACJI WYCIECZEK UCZNIOWSKICH

 

Działalność krajoznawczo – turystyczna wśród dzieci i młodzieży szkolnej jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego realizowanego przez szkoły, który odpowiednio wykorzystany może przyczynić się do lepszego realizowania jej podstawowych funkcji. W kształceniu szkolnym powinna być zachowana właściwa proporcja między przekazem informacji, a rozwijaniem umiejętności i wychowaniem. W tych właśnie płaszczyznach znakomicie plasuje się turystyka krajoznawcza.

 

I Cele działalności turystycznej

1.Cel ogólny

Rozwijanie zainteresowań krajoznawstwem i turystyką, kształtowanie umiejętności i nawyków uprawiania turystyki oraz ułatwienie poznania kraju

2. Cele poznawcze:

a) Łączenie wiedzy zdobytej w szkole na lekcjach z praktyką.

b) Świadome ukierunkowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych na powtórzenie i pogłębienie wiedzy już posiadanej.

c) Umożliwienie uczniom samodzielnego sprawdzenia zdobytej wiedzy podczas zajęć praktycznych, np.: rozpoznawanie roślin, ptaków i zwierząt.

d) Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo-skutkowych.

e) Kształtowanie nawyków prawidłowego wykorzystania walorów środowiska geograficznego dla życia człowieka.

f) Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.

 • wskazanie wyższości odpoczynku czynnego nad biernym
 • akcentowanie zależności między wypoczynkiem czynnym, a zdrowiem fizycznym i psychicznym

3. Cele wychowawcze:

a) Kształtowanie osobowości poprzez ukazywanie wartości wynikających z przebywania w świecie przyrody i kultury.

b) Tworzenie postaw do przyjęcia określonego stylu życia, wynikającego z potrzeby uprawiania turystyki i krajoznawstwa.

c) Zaspokajanie potrzeb kulturalnych, budowanie wrażliwości i poczucia piękna, dążenie do rozwoju życia emocjonalnego i estetycznego.

d) Kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju ojczystego, do dziedzictwa

kulturowego własnego regionu.

e) Wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowawczym.

f) Przeciwdziałania patologii społecznej.

g) Poznanie zasad bezpiecznego i odpowiedniego zachowania się w różnych miejscach takich jak:

  - środki komunikacji publicznej

  - obiekty muzealne

  - obiekty przyrodnicze ( parki narodowe , rezerwaty przyrody)

 •   - kąpieliska i akweny wodne
 •   - tereny górskie

Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

 

 •   - wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
 •   - wycieczki krajoznawczo – turystyczne w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych zwane dalej wycieczkami
 • II Założenia organizacyjne
 • 1. Organizacja wycieczki

 

Przed rozpoczęciem wycieczki organizator powinien przedstawić jej plan w następujących terminach:

- koordynatorowi wycieczek:

 • · wycieczka kilkudniowa - 1 tydzień przed wyjazdem
 • · wycieczki jednodniowe - 4 dni przed wyjazdem

- koordynator Dyrektorowi Szkoły:

 • · wycieczka kilkudniowa - 4 dni przed wyjazdem
 • · wycieczki jednodniowe - 2 dni przed wyjazdem

Plan wycieczki powinien zawierać następujące elementy:

 1. Termin
 2. Trasę wycieczki
 3. Rodzaj środka lokomocji
 4. Rodzaj wycieczki (dydaktyczna, dydaktyczno – turystyczna, turystyczno – krajoznawcza)
 5. Miejsce zakwaterowania i wyżywienia
 6. Imienną propozycję opiekunów
 7. Wstępny plan finansowy wycieczki zawierający przewidywane wydatki i źródła ich pokrycia
 8. Regulamin wycieczki

Na podstawie planu wycieczki kierownik wycieczki wypełnia kartę wycieczki (załącznik nr 2) zawierającą:

 1. Nazwę i adres szkoły
 2. Cel wycieczki
 3. Nazwę kraju1)/miasto/trasa wycieczki
 4. Termin
 5. Numer telefonu kierownika wycieczki
 6. Liczbę uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych
 7. Klasa
 8. Liczbę opiekunów wycieczki
 9. Środek transportu
 10. Program
 11. Czytelne podpisy kierownika i opiekunów
 12. regulamin wycieczki (załącznik nr 1)

      Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki (załącznik nr 3), która powinna zawierać (e-Dziennik, moduł: wycieczki):

 1. Nazwisko i imię ucznia, klasa
 2. Numer telefonu do rodziców/prawnych opiekunów

   - Wychowawca klasy zobowiązany jest do sporządzenia listy uczniów pozostających w szkole i dostarczeniu jej do dyspozycji Wicedyrektorowi Szkoły

   - Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczce, z wyjątkiem wycieczek przedmiotowych, odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, wymaga pisemnej zgody ich rodziców/ opiekunów (załącznik nr 4)

   - Dokumentacja powinna być sporządzona w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w szkole, drugi zabiera ze sobą kierownik wycieczki, a kopia po    powrocie z wycieczki – znajduje się w dokumentacji wychowawcy klasy

   - Program, trasa, cel, harmonogram wycieczki oraz regulamin zachowania uczniów powinien być omówiony ze wszystkimi uczestnikami przed wyjazdem

   - Rodzice zobowiązani są poinformować kierownika wycieczki o stanie zdrowia dziecka, prowadzonym leczeniu, alergiach bądź innych dolegliwościach

   - Wycieczki powinny rozpoczynać się i kończyć przed budynkiem szkoły- dopuszcza się inne rozwiązania za zgodą rodziców. Rodzice osobiście odbierają dziecko z miejsca rozwiązania wycieczki. Jeżeli rodzic nie może odebrać osobiście dziecka podaje pisemną zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.

   - Nie wypełnia się karty wycieczki w przypadku wycieczki zorganizowanej w miejscowości siedziby szkoły. W takich przypadkach nauczyciel przed wyjściem wypełnia odpowiednie rubryki w dzienniku lekcyjnym przez moduł wycieczki oraz pozostawia informację w sekretariacie szkoły w zeszycie wyjść.

  - Wszystkie wyjścia i wycieczki powinny być odnotowane przez wychowawcę w dzienniku lekcyjnym – e-Dziennik, moduł: wycieczki.

 • Załączniki:
 1. Regulamin wycieczki
 2. Karta wycieczki
 3. Lista uczestników wycieczki
 4. Pisemna zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce i oświadczenie rodzica o odpowiedzialności finansowej

Podstawa prawna:

 • · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( DZ.U. z 2001 r. Nr 135, poz.1516 )
 • · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( DZ.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 )
 • · Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne ( DZ.U. z 1997 r. Nr 57 pozycja 358 ).
 • · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1055).
 • · Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 poz. 1533)

Pedagog szkolny: mgr Iwona Kowanda

„Dziecko chce być dobre,

Jeżeli nie umie – naucz

Jeżeli nie wie – wytłumacz

Jeżeli nie może – pomóż”

- Janusz Korczak -

                                         

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

Pedagog szkolny:  Iwona Kowanda 

Poniedziałek                     8:45- 12:45
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 9.40- 13.40
Czwartek 9.30 - 14.30
Piątek 8:3012.30

 

Telefon:  598637161

Godziny pracy pedagoga specjalnego

Pedagog Specjalny: Katarzyna Sugier

Poniedziałek                     10:30- 14:30
Wtorek 11:30-13:50
Środa 8:30-11:30

 

 

Kadra pedagogiczna

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Bieńkowska Werra Marta Matematyka

Bochenek Jacek

Biblioteka, język polski

Bojkowski Artur Wychowanie fizyczne

Butryn Anna 

Matematyka ( urlop dla poratowania zdrowia)

Cegłowska-Lepszy Agnieszka Język polski
Czesnowska Monika Religia
Dziermański Tomasz Informatyka

ks. Wojciech Froehlich

Religia ewangelicko-augsburska

Grajczak Dagmara

Język angielski, doradztwo zawodowe

Gasyna Malwina Logopedia
Jas Monika Edukacja Wczesnoszkolna
Kolatowicz Agata Fizyka, Informatyka, język angielski

Kowanda Iwona

Pedagog szkolny, język polski , WDŻ

Kujawska-Kożuchowska Marzena

Wychowanie fizyczne

Lenc Anna Edukacja wczesnoszkolna

Maciaszek Iwona

Edukacja wczesnoszkolna, etyka

Machalewska Agnieszka
Chemia

Pawelczyk Dorota

Edukacja wczesnoszkolna

Pietrzak Dorota

Język niemiecki dla mniejszości narodowej, świetlica szkolna

Siedlar Sylwia

Przyroda, Geografia, Biologia

Somionka Małgorzata

Świetlica  szkolna, rewalidacja, matematyka

Stec Zbigniew

Historia, Historia Niemiec, Wiedza o społeczeństwie, język polski

Sucharska Monika

Język angielski, język rosyjski

Sugier Katarzyna Język rosyjski, Język niemiecki

Sysojew-Osiński Igor

Technika, Muzyka, Plastyka, Informatyka

Śniegula Anna Psycholog
Środka Kamila Świetlica szkolna

Tyborczyk Ewa

Świetlica szkolna, rewalidacja
Zduniak Beata Matematyka, Informatyka
Zielaskiewicz Klaudia Język polski, Etyka

 

 

Dyrektor Szkoły: Joanna Michalak

 


 

Wicedyrektor: Agata Kolatowicz