Szanowni Państwo,

informujemy, o zmianie konta bankowego Rady Rodziców. Przelewy na RR prosimy dokonywać na poniższe konto.

Nowe konto RR w PKO Bank Polski SA  – nr konta: 77 1020 4900 0000 8602 3518 0421

Jednocześnie bardzo prosimy o wpłaty na Radę Rodziców. Sugerowana kwota wpłaty wynosi 30 zł od rodziny.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Każda wpłacona złotówka trafia pośrednio lub bezpośrednio do naszych dzieci, bo one są dla nas najważniejsze!

 

 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2023

przy Szkole Podstawowej nr 9 w Słupsk4

im. kmdra por. Stanisława Hryniewieckego

 


 

 

Przewodnicząca Rady

Rodziców:

 

Monika Nadolna - Pieśla 
Z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców: Ewa Ignatowicz
 

Sekretarz Rady Rodziców:

Edyta Molicka

Skarbnik Rady Rodziców:

Krzyżaniak Anna 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 9 W SŁUPSKU

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej postawie uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicji i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie.

I. Podstawa prawna                                § 1

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 9 im. kmdr.por. S.Hryniewieckiego w Słupsku
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 nr 95, poz. 425 ze zm.);z 2007 r nr 42 ,poz 273 i nr 80, poz 542

II. Zakres, cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Rada rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, powołaną do:

 1. reprezentowania rodziców wobec dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej,
 2. zapewnienia współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,
 3. współdziałania z dyrektorem szkoły i Radą Pedagogiczną w stałym polepszaniu procesu wychowania i funkcji opiekuńczo – wychowawczych rodziny,
 4. organizowania rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły.
 5. uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną :
 • program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli;
 • program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia, oraz potrzeb danego środowiska;
 • opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.

§ 3

Terenem działania Rady Rodziców jest zarówno budynek szkoły, w którym mieści się siedziba Rady Rodziców, jak też wszystkie inne miejsca, w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły, reprezentowaniem jej oraz podejmowaniem decyzji związanych ze szkołą.

§ 4

Rada Rodziców prowadzi działalność w zakresie:

 1. doskonalenia organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły,
 2. organizacji prac użytecznych dla szkoły i środowiska,
 3. wspierania rozwoju kulturalno – artystycznego uczniów.
 4. gromadzenia funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy.

§ 5

Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, władz szkolnych oraz instytucji pozaszkolnych, reprezentuje opinie związane z pracą szkoły.

§ 6

Rada Rodziców jest organem społecznym szkoły. Jej członkowie pełnią funkcje honorowo.

§ 7

Jako organizacja wewnątrzszkolna Rada Rodziców prowadzi swoja działalność w ścisłym porozumieniu z dyrektorem szkoły.

§ 8

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 9

Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców, z dochodów osiągniętych z imprez organizowanych przez radę oraz z zasiłków, darowizn i dotacji.

§ 10

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz szkolnych, zarządzeniami dyrektora szkoły i uchwałami Rady Pedagogicznej.

III. Skład i struktura Rady Rodziców oraz sposób jej powoływania

§ 11

Podstawową komórką Rady Rodziców w szkole jest Klasowa Rada Rodziców, w której skład wchodzą minimum trzy osoby ("trójka klasowa rodziców"), wybierane w głosowaniu na ogólnym zebraniu klasowym rodziców oraz wychowawcy klasy.

§ 12


Z początkiem roku szkolnego dokonuje się wyborów rady rodziców w klasach . Klasowa Rada Rodziców wybiera, ze swojego grona przedstawiciela, który wchodzi w skład Szkolnej Rady Rodziców.

§ 13

Z Rady Rodziców wyłoniona jest Komisja Rewizyjna w składzie co najmniej dwóch osób.

IV. Organizacja pracy i zasady działania Rady Rodziców

§ 14


Działalnością Rady Rodziców kieruje Zarząd Rady Rodziców wybrany na pierwszym posiedzeniu organizacyjnym, w składzie: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik.

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców
 • zwoływanie zebrań Zarządu Rady i Rady Rodziców
 • nadzorowanie realizacji uchwał
 • nadzorowanie realizacji planu finansowego
 • podpisywanie pism i opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców
 • współpraca z organami szkoły

Do zadań sekretarza Zarządu Rady Rodziców należy:

 • sporządzanie protokołów zebrań
 • prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz archiwum.

Do zadań skarbnika należy:

 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców
 • nadzór nad prawidłowym rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowej
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej

§ 15

Prezydium działa w imieniu Rady Rodziców wykonuje jej uchwały oraz prowadzi prace bieżące( w tym zwoływanie posiedzeń plenarnych Rady Rodziców i zebrań, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

§ 16


Zebrania Rady Rodziców Szkoły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 17

Dokumentacja z pracy Rady Rodziców Szkoły przechowywana jest w kancelarii szkoły.
Uchwały z posiedzeń Rady Rodziców są protokołowane, za protokołowanie odpowiada sekretarz.